بسته های امتیاز

بسته برنز

امتیاز ها: 100
قیمت هر امتیاز: 800.00 تومان
80,000 تومان
خرید

بسته نقره ای

امتیاز ها: 500
قیمت هر امتیاز: 700.00 تومان
350,000 تومان
خرید

بسته طلایی

امتیاز ها: 1000
قیمت هر امتیاز: 600.00 تومان
600,000 تومان
خرید