خانه هرکس، قلمرو فرمانروایی اوست

خرید و فروش باغ و مزرعه