خانه هرکس، قلمرو فرمانروایی اوست

فروش واحد کلید نخورده در یاسر

فروشافزودن به پسندها
قیمت: ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اطلاعات تماس ۰۹۱۴۸۲۲۳۲۰۰
تاریخ انتشار 2016-10-12 01:10:21
ایجادشده توسط
میهمان

توضیحات

واﺣﺪآﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ 130 ﻣﺘﺮی لوکس,ﮐﻠﯿﺪﻧﺨﻮرده واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮق ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎﺳﺮ (دوﺑﺮ)راه از ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن(آپارتمان شخصی) دو خوابه ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﻧﺒﺎری داﺧﻞ ﻣﻨﺰل ﮐﻤﺪدﯾﻮاری ﺗﺮاس ﮐﺎﺑﯿﻨتMDF ﻫﻮد و ﮔﺎز و ﺳﯿﻨﮏ اﺳﺘﯿﻞ درﺟﻪ ﯾﮏ ﭘﺮده آﺳﺎﻧﺴﻮر 6ﻧﻔﺮه ﺳﺮﺟﻤﻊ 8 واﺣﺪ ﮐﻒ ﺳﺮاﻣﯿﮏ درﺟﻪ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﮐﻨﺎف و ﻧﻮر ﻣﺨﻔﻰ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎى دو ﺟﺪاره درب ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ازﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. واﺣﺪ 200 ﻣﺘﺮى ﻫﻢ درﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ طﺒﻘﻪ ى اول موجود است .متری 2/800/000. شماره ی تماس 09148223200

خرید آپارتمان در ارومیه,وام خرید مسکن,وام خرید آپارتمان ,آپارتمان متری چند,قیمت زمین در ارومیه,قیمت آپارتمان در ارومیه, خرید قسطی آپارتمان,قیمت آپارتمان در ارومیه

موقعیت

آذربايجان غربي
یاسر